convocator 16.06.2016

   Nr. 150/10.05.2016

 

C O N V O C A T O R

 

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, urmatorul anunt privind  convocarea   A.G.O.A si A.G.E.A  la S.C. Constructii Feroviare “Moldova” S.A. IASI :

 

  S.C “EuroBusiness LRJ” SPRL Iasi  prin asociat coordonator Eduard Pascal - administrator judiciar  si  Paul Butnariu -   administrator special   pentru   S.C. Constructii Feroviare “Moldova“ S.A. cu sediul in Iasi, Sos.Nationala Nr.5, inregistrata in Registrul Comertului la nr. J22/1928/1991,  C.U.I. 1967132,

in baza Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, a Regulamentelor  CNVM  si ASF in vigoare precum  si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv, convoaca:

1.     Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii  in ziua de 16.06.2016, ora 10,00 la punctul de lucru al societatii situat in Iasi, str. Aleea Musatini nr. 2, pentru toti actionarii societii inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor  la data de 31.05.2016, considerata data de referinta;

2.      Adunarea Generala Extrordinara  a Actionarilor in ziua de 16.06.2016, ora 12,00 la punctul de lucru al societatii  situat in  Iasi, str. Aleea Musatini nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de  31.05.2016, considerata data de referinta.

 

Ordine de zi:

A.G.O.A:

1.     Prezentarea Raportului  Admnistratorului special al S.C. CF MOLDOVA S.A IASI privind  activitatea societatii pe durata exercitiului financiar al anului 2015.

2.     Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2015.

3.     Discutarea, aprobarea sau modificarea Situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2015; aprobarea contului de profit si pierdere la data de 31.12.2015 si repartizarea profitului net.

4.     Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  aferent anului 2016.

5.     Aprobarea descarcarii de gestiune a Admnistratorului  special pentru exercitiul financiar al anului 2015.

6.     Aprobarea datei de 1.07.2016 ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.O.A.  in conformitate cu   Legea nr.297/2004 .

7.     Imputernicirea  unei persoane pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale  in  vederea ducerii la indeplinire a  hotararilor adoptate.

 

A.G.E.A:

1.    Reconfirmare/numire  administrator  special   societate.

2.    Reactualizare  act constitutiv  societate in conformitate cu legislatia in vigoare.

3.   Aprobare data de 1.07.2016 ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.E.A.  in conformitate cu   Legea nr.297/2004 .

4.    Imputernicirea  unei persoane pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale  in  vederea ducerii la indeplinire a  hotararilor adoptate.

 

 

 

In cazul in care la data de 16.06.2016 nu sunt  indeplinite conditiile legale si statutare de prezenta si validitate a deliberarilor, se convoaca o noua adunare generala a actionarilor astfel:

-        A.G.O.A  pentru data de 17.06.2016, ora si locul desfasurarii sedintei  ramanand  nemodificate

-        A.G.E.A  pentru data de 17.06.2016, ora si locul desfasurarii sedintei  ramanand  nemodificate

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala  Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale  Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

Pina la data 14.06.2016  procurile/imputernicirile de reprezentare vor fi depuse  in original, insotite de o copie a  actului de identitate sau a certificatului de  inregistrare a actionarului reprezentat, la punctul de lucru din Iasi str. Aleea Musatini nr. 2.

Formularul de vot  prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a  actionarului, vor fi transmise societatii,  la punctul de lucru al acesteia din Iasi, str. Aleea Musatini nr. 2 , sau prin email cu semnatura electronic extinsa pina la data de 14.06.2016 ora 9,00.

 Fiecare actionar are dreptul, pina la  cel tirziu  la data de 30.05.2016 ora 11,00 sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale  ordinare si  Extraordinare (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare ) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si  Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii  convocarii.

 Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Incepand cu data convocarii, documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a adunarilor generale,  se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Iasi, str Aleea Musatini nr. 2 si  postate pe site-ul societatii: www.cfm.ro .

Formulare de vot si reprezentare a actionarilor in A.G.O.A si A.G.E.A respectiv procurile/imputernicirile de reprezentare  necesare pentru exercitarea dreptului de vot, conform regulamentelor  CNVM si ASF in vigoare,  se pot procura de la sediul  punctul de lucru al societatii din Iasi, str. Aleea Musatini nr. 2 , sau pot fi descarcate de pe site –ul societatii  www.cfm.ro.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon /fax 0232/412333.”

 

 

 

Administrator judiciar                                                                       Administrator  special,